Fed คืออะไร สำคัญต่อเศรษฐกิจโลกอย่างไร

Fed คืออะไร สำคัญต่อเศรษฐกิจโลกอย่างไร

Fed ย่อมาจาก Federal Reserve System ซึ่งเป็นระบบการเงินและการควบคุมเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกา (United States Federal Reserve System) ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อรักษาความเสถียรภาพของระบบการเงินและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจในประเทศ โดยมีภารกิจหลักในการควบคุมนโยบายเงินตรา การกำหนดอัตราดอกเบี้ย และการควบคุมปริมาณเงินที่วางจำหน่ายในระบบเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจและความเสถียรภาพการเงิน

กำเนิด Fed กว่าจะมาเป็น ‘ธนาคารกลางสหรัฐฯ’ | WEALTH HISTORY EP.5

Fed ประกาศค่าชี้วัดที่มีผลต่อนโยบายเงินตราและการเงิน ซึ่งสามารถแยกได้เป็น 2 ประเภทหลัก คือ

1. อัตราดอกเบี้ย (Interest Rates)

: Fed ประกาศอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารคืนกู้ยืมเงินกันซึ่งส่งผลต่ออัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารค้าขายเงินกันในตลาด การประกาศอัตราดอกเบี้ยของ Fed มีผลต่อเงินที่ประชาชนสามารถกู้ยืมได้ เปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของ Fed สามารถกระตุ้นหรือกดดันการลงทุน การบริโภค และเศรษฐกิจโดยรวม

2. ปริมาณเงินในระบบ (Money Supply)

: Fed สามารถประกาศนโยบายเงินตราในการเพิ่มหรือลดปริมาณเงินที่วางจำหน่ายในระบบ ซึ่งส่งผลต่อการเงินและการลงทุนในเศรษฐกิจ ถ้า Fed เพิ่มปริมาณเงินในระบบ อัตราดอกเบี้ยจะลดลงและค่าเงินจะมีความเสถียรภาพ แต่อาจส่งผลให้เกิดภาวะเงินเยอะเกินไปและเกิดเสี่ยงในเรื่องของเงินเสียทองคำ อย่างไรก็ตาม Fed ต้องคำนึงถึงความสมดุลของระบบเงินตราและเศรษฐกิจทั้งหมด

ตัวอย่างเช่น ในกรณีที่ Fed ประกาศลดอัตราดอกเบี้ย ธนาคารค้าขายเงินกันจะลดอัตราดอกเบี้ยในการกู้ยืมเงินให้กับบุคคลและธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้บุคคลและธุรกิจสามารถกู้ยืมเงินได้ง่ายขึ้น จากนั้นเงินที่กู้ยืมจะนำไปใช้ในการลงทุน การสร้างงาน หรือการซื้อสินค้าและบริการต่างๆ ซึ่งส่งผลในการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโต

Fed มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างไร

Fed มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างมากเนื่องจากสหรัฐอเมริกาเป็นอีกหนึ่งในประเทศที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจสำคัญในโลก นโยบายที่ Fed ประกาศสามารถส่งผลต่อตลาดการเงินและเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆ ได้ผลมากๆ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลงนโยบายของ Fed สามารถมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกในลักษณะต่อไปนี้:

1. อัตราดอกเบี้ย: การเปลี่ยนแปลงในอัตราดอกเบี้ยที่ Fed ประกาศสามารถกระตุ้นหรือกดดันการลงทุนในสหรัฐอเมริกา ซึ่งอาจส่งผลต่อการลงทุนของบริษัทหรือนักลงทุนต่างประเทศที่มีการลงทุนในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ อัตราดอกเบี้ยที่เปลี่ยนแปลงอาจส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา และการลงทุนในตลาดต่างประเทศ

2. ปริมาณเงินในระบบ: การปรับปริมาณเงินในระบบโดย Fed สามารถส่งผลต่อค่าเงินดอลลาร์สหรัฐและค่าเงินตราอื่นๆ การเพิ่มปริมาณเงินสามารถเป็นสาเหตุให้เกิดภาวะเงินส่วนมากในระบบเศรษฐกิจโลก ที่อาจส่งผลต่อการเงินและเงินลงทุนในประเทศอื่นๆ อย่างไรก็ตาม การป

รับปริมาณเงินสามารถเป็นเครื่องมือสำคัญในการดับเพลิงในกรณีเศรษฐกิจตกต่ำหรือวิกฤติเศรษฐกิจโลก

3. ผลต่อตลาดทางการเงิน: นโยบายที่ Fed ประกาศอาจส่งผลต่อตลาดทางการเงินทั่วโลก การปรับอัตราดอกเบี้ยหรือปริมาณเงินในสหรัฐอเมริกาอาจส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของตลาดการเงินและสินทรัพย์ในระดับโลก ซึ่งอาจส่งผลต่อการลงทุนและการซื้อขายทางการเงินของนักลงทุนต่างประเทศ

สรุปได้ว่า Fed เป็นผู้มีอิทธิพลต่อเศรษฐกิจโลกผ่านนโยบายเงินตราและการเงินของสหรัฐอเมริกา การปรับปริมาณเงินในระบบและอัตราดอกเบี้ยที่ Fed ประกาศสามารถส่งผลต่อตลาดการเงินและเศรษฐกิจของประเทศอื่นๆ ในระดับโลก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *